Публикуваме подадена в Комисията за защита от дискриминация жалба от майка срещу министър Деница Сачева

Служителката е преминала на непълно работно време, доходите ѝ са намалени значително, но няма да получи никаква подкрепа, за да може да се грижи за детето си в кризата. Други работнички бяха принудени да вземат целия си годишен платен отпуск, защото няма кой да се грижи за децата им след затварянето на училища, детски градини и ясли. Има и трета група пострадали – освободените от работа самотни майки, които не могат да изпълнят критериите за отпускане на обезщетение за безработица.

Всеки, който е несъгласен с така приетите критерии за еднократна помощ от 375 лв., както и със самата помощ, която не е компенсация за загубен доход от труд, а подаяние, може също да сезира КЗД.

                                                                                                            ДО

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                            НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

                                                                                                            ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

КОПИЕ ДО

Омбудсман на Република България

Президент на Република България

Министерски съвет на Република България

Народно събрание на Република България

Ж А Л Б А

ОТ

………………………………………………..

с адрес гр. ……………….., ж.к. …………………, ул. ………………….., тел: ……………………….

относно дискриминация по социален статус и трудови отношения

срещу г-жа Деница Сачева, в качеството ѝ на министър на труда и социалната политика

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По повод публикувано становище на страницата на Министерство на труда и социалната политика,  за отпускане на еднократна помощ на родители на деца до 12 години, използвали най-малко 20 дни неплатен отпуск заради невъзможността да работят от вкъщи по време на извънредното положение, в размер на 375 лв. еднократно платими, считам, че голяма група родители на деца до 12 години, които поради обявеното извънредно положение преминаха на намалено работно време, съответно намалена пропорционално заплата остават дискриминирани по отношение на своите доходи.

В сайта на МТСП е публикувана следната новина:

“Ще има доходен критерий за получаване на помощта, като месечният доход на член от семейството не трябва да е по-висок от размера на минималната работна заплата – 610 лв. За самотен родител с едно дете например общият месечен доход на домакинството трябва да е до 1220 лв. Важни условия са родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори, да не получават помощи по Закона за социалното подпомагане, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск“, посочи министърът. Задължително е децата им да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. , както и родителите да са осигурявани в последните шест месеца. В случаите, когато само единият родител е в неплатен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, ако другият не получава пари от майчинство, обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност (с изключение на пенсия за инвалидност).”

“Деница Сачева заяви, че мярката е в подкрепа на работещите майки и бащи, както и за тези, които гледат децата си и в момента нямат възможност да получават други средства.”

Работещи майки и бащи, на деца до 12 година са и тези, които поради обявеното извънредно положение вместо в неплатен отпуск, преминаха на намалено работно време. Считам, че голяма част от работещите родители попадат в групата служители с намалено работно време и независимо, че доходът на процент от тях е паднал под обявения по-горе размер от 610 лв. на член от семейството, не биха могли да се възползват от еднократната помощ в размер на 375 лв. и са поставени в дискриминационна позиция.

Отделно от това, ние сме едва в началото на 2020 година, обявеното извънредно положение е от 13 март 2020 година, чисто технически много малко лица биха отговаряли на изискванията посочени в публикуваното съобщение и биха получили еднократна помощ от 375 лв., тъй като е поставено изискване платеният отпуск да бъде изчерпан и да бъдат използвани най-малко 20 дни от неплатения, което в най-добрия случай би означавало лицата да могат да кандидатстват за помощ през месец май. Дори да допуснем, че до 13-ти март има родители използвали изцяло платеният си отпуск и от 13-ти март решат да използват неплатен, за да се изпълни условието от най-малко 20 дни неплатен отпуск, част от него ще бъде през месец април. Знаем, че работодателите подават до 25-то число на следващия месец декларация образец 1 и 6, от която може да се почерпи информация за отработените дни, отпуск, платени осигуровки. Тоест едва след подаване на данните от работодателите /25-ти май/ ще може да се направи проверка на лицата дали отговарят на критериите.

Считам, че новата мярка за изплащане на еднократна помощ от 375 лв. на работещи родители би трябвало да се върне за преразглеждане, така че да не се допуска дискриминация на родителите на деца до 12 години, които са с намалено работно време и за да се даде шанс на родители, които тепърва ще използват неплатен отпуск през месец април и май, и евентуално ако извънредното положение бъде удължено.

Предвид гореизложеното, Ви моля на основание чл. 50 от Закона за защита срещу дискриминация да образувате производство и да установите налице ли е дискриминация по признак социален статус и трудови отношения. Да постановите преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложите предвидените в закона санкции или принудително административни мерки. Да бъдат направени предписания към министър Деница Сачева, така че родителите на деца до 12 година, които полагат труд, но поради намалено работно време вследствие на въведеното извънредно положение, намаляват също своя доход, да бъдат наравно третирани с родителите на деца до 12 години, които ползват неплатен отпуск, следствие въведеното извънредно положение, довело до намаление на доходите им.

 

14.04.2020 г.                                                     С уважение: ………………………………………….

гр. София

Коментари

коментара