ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0084-C01 “ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ С ОГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ“

Главна цел на проекта: Повишаване на гражданско- то участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт.

Бенефициент: Фондация „Документални“

Партньор: Сдружение „Солидарна България“

  1. Препоръки към общинската администрация на гр. Варна за намаляване на въглеродния отпечатък чрез промени в начина на потребление
  2. Доклад по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт“
  3. Анализ по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт“

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066-C01 „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Главна цел на проекта: Постигане на ефективно, открито и отговорно управление, чрез повишаване на активното гражданско участие, с акцент върху ролята на СИП, в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към реформиране и модернизиране на администрацията, доколкото качеството и ефективността на публичните услуги е в пряка зависимост от политиките по отношение на статута, квалификацията, удовлетвореността и мотивацията на административните служители

Бенефициент: Синдикат на административните служители към КТ „Подкрепа“

Партньор: Сдружение „Солидарна България“

  1. ПРЕПОРЪКИ за създаването, реализирането и мониторинга на политики по реформиране на администрацията и ПРЕДЛОЖЕНИЯ за нормативни промени
  2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ И АДМИНИСТРАЦИЯТА
  3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ „ДЕСКТОП” ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СТРАНИ ОТ ЕС
  4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И АНАЛИЗИРАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА РЕФОРМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Коментари

коментара