Loga_SB_ok 1 krugУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Като сдружение със социална насоченост „Солидарна България“ следи темата за защита на правата на работещите, част от която е фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя. Предложеният на 26.06.2013г. от група депутати текст беше отхвърлен в предишния мандат. Сега същият се внася отново без корекции.

Приветстваме измененията, които разширяват периода на защитените възнаграждения /от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения/ и увеличават възможните плащания от Фонда /от 1000 на 1200 лева/. Анализите на Министерство на финансите ясно показват, че тези изменения по никакъв начин няма да застрашат стабилността на фонда.

Няма обяснение обаче увеличаването на изисквания срок, през който работодателят трябва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността – от 6 месеца на 12 месеца, което се съдържа в §1 от предложението на депутатите от БСП. Това изискване е рестриктивно, ограничава кръга от фирми, чиито служители са защитени от този закон и по никакъв начин не кореспондира със заявените цели – да се гарантират в по-голяма степен социалните права на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Тази стъпка не може да бъде аргументирана с изискване работодателите да са правили вноски във фонда, тъй като от януари 2011г. вноски вече не се правят. Поради тази причина пряка връзка между отчисленията към фонда и плащанията на служителите не може да се търси.

Резултатът от увеличените изисквания към работодателя се състои в това, че служителите на средно около 44 000 компании няма да имат възможност да се обърнат към фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Това представлява увеличение с 117% на броя на фирмите, съответно техните работници, които остават незащитени при несъстоятелност /по данни от Агенцията по вписванията за новорегистрирани търговци за периода 2008 – 2013 година/.

Нелогично е служителите да бъдат задължени да се информират кога е започнала работа компанията, за да преценят дали законът ще ги защити в случай на евентуален фалит. Ако работниците и служителите имаха възможност да преценят риска една фирма да изпадне в несъстоятелност, да прегледат финансовите й отчети, тенденциите на пазара, на който тя функционира, състоянието на конкурентите й, нямаше да има нужда от каквато и да е държавна защита на трудовите им права. Увеличаването на възможните плащания не може да става за сметка на ограничаване на кръга от защитените.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя не функционира, не изплаща дължими възнаграждения поради неизпълнимите изисквания към служителите на изпадналите в несъстоятелност компании. Сдружение „Солидарна България“ ще изпрати до Комисията по труда и социалната политика към НС допълнително становище относно нужните промени в нормативната база.

 

Позицията е изпратена до г-жа Корнелия Нинова – председател на Комисия по труда и социалната политика към НС, Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание и работната група за ЗИД на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Коментари

коментара