До членовете на

Сдружение „Солидарна България”

П О К А Н А

 

Уважаеми г-жи/г-да,

Управителният съвет на Сдружение „Солидарна България” на основание чл.24 ал.2 от Устава на Сдружението свиква общо събрание на 22 октомври 2013г. /вторник/ от 19:00ч. на адрес: гр. София-1113, жк. Гео Милев, ул. “Галилео Галилей” № 17, бл. 251. Заседанието на Общото събрание на членовете на Сдружение „Солидарна България” ще се проведе при следния дневен ред:

1)      Годишен отчет на УС;

2)      Приемане на нови членове;

3)       Гласуване на оставката на УС и избор на нов УС;

4)      Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

 

гр. София                                                                                     Председател: Турхан Апдула

17 септември 2013г.

Коментари

коментара