До членовете на

Сдружение „Солидарна България”

П О К А Н А

Уважаеми г-жи/г-да,

Управителният съвет на Сдружение „Солидарна България” на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква общо събрание на 7 февруари 2022 г. /понеделник/ от 18:30 ч. на адрес: гр. София, ул. Ангел Кънчев №2. Заседанието на Общото събрание на членовете на Сдружение „Солидарна България” ще се проведе при следния дневен ред:

1)      Годишен отчет на УС;

2)      Решения за бъдещи действия с хоризонт следващите две години;

3)       Промени в устава;

4)       Избор на УС;

5)      Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

гр. София                                                                      Председател: Ваня Григорова

5 януари 2022 г.

Коментари

коментара