rsz_infographic_statement_bg_second
За ТПТИ резолюция, която поставя хората, околната среда и демокрацията пред краткосрочните печалби и несъразмерно големите корпоративни права

 

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Във връзка с продължаващата работа на ЕП по изработване на резолюция за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ или TTIP), ви пишем от името на широка европейска коалиция от 375 граждански организации, които споделят дълбока загриженост от заплахите, заложени в споразумението.

Представляваме широк спектър от публични интереси включително в областта на опазване на околната среда, общественото здравеопазване, гражданските права, селското стопанство, потребителските права, безопасността на храните и стандартите в земеделието, защита на животните, социалните и трудови стандарти, правата на работниците, на бежанците, безработицата, проблемите на жените и младежите, развитието, публичният достъп до информация и цифровите права, основни публични услуги като образованието, интегритета на финансовите системи и други.

Ние приветстваме факта, че Европейският парламент формира собствено мнение относно ТПТИ и ролята, която Парламентът вече играе чрез организирането на демократични публични дебати по въпроса. Призоваваме всички европейски депутати да подкрепят категорично становище, което казва ясно, че ЕП ще отхвърли всяко бъдещо търговско и инвестиционно споразумение, което не служи на обществения интерес и подкопава базови права, извоювани след дълги демократични борби в Европейския съюз, САЩ и другаде.

За тази цел, ние бихме искали да споделим с вас нашите основни искания свързани с преговорите по ТПТИ, които разработихме заедно с нашите съмишленици от САЩ и които публикувахме за пръв път през май 2014, отново в общо становище на гражданското общество:

  1. Прозрачност сега: всички документи, свързани с преговорите по ТПТИ, включително консолидираните проекти на текстове, трябва да бъдат публикувани, за да има възможност за отворен и критичен публичен дебат по темата
  2. Демократичен процес, за да се даде възможност за контрол и оценка на преговорните текстове – проверка, която ще гарантира, че обсъжданите политики са в обществен интерес; включване на ЕП и дебати в националните парламенти; включване на граждански организации, синдикатите и заинтересовани групи
  3. Не на ISDS: всеки текст, който съдържа механизъм за защита на инвеститорите, да бъде премахнат окончателно от преговорите и да не бъде заменян от други (включително непряко чрез други вече съществуващи или бъдещи търговски споразумения), които гарантират привилегии на чужди инвеститори
  4. Не на Съвет за регулаторно сътрудничество: всички регулации следва да са в ръцете на демократично контролируеми органи и процеси
  5. Не на дерегулирането на стандартите, които защитават и служат на обществения интерес: европейските стандарти трябва да бъдат спазвани, не „хармонизирани“ спрямо най-ниските съществуващи стандарти. Те включват социални и трудови стандарти, защита на потребителските права и общественото здравеопазване, грижата за екологията включително възстановяването на природните ресурси, защита на животните, стандарти за безопасност на храните и екологично устойчиви земеделски практики, достъп до информация и етикетиране, култура и медицина, регулация на финансовите пазари, защита на личните данни, неприкосновеност на интернет пространството и останалите цифрови права. Взаимното признаване на стандарти не е приемливо, тъй като подкопава демократично признати стандарти и представлява отказ от строги предпазни мерки. Принципът на предпазливостта трябва да бъде припознат и от двете страни и широко приложен.
  6. Не искаме повече дерегулация и приватизация на публични услуги. Ние настояваме за гарантиран достъп до качествено образование, здравна грижа и други обществени услуги, както и за правото да избираме услуги, предоставяни от държавни структури, с които се осигуряват работни места за местното население, подпомагат се местните икономики, социалната икономика, устойчивостта, решават се социални проблеми и служат на обществения интерес.
  7. Насърчаване на екологично устойчиви земеделски практики и защита на семейното земеделие.
  8. Публичните власти трябва да запазят политическата си власт и необходимите структури за защита на чувствителни сектори и стандарти, които определят качеството ни на живот. Международно признатите трудови и екологични стандарти трябва да бъдат уважавани и спазвани. На продължаващото нарушаване на трудовите права трябва да бъде отговорено чрез налагане на парични глоби.
  9. Не приемаме никакви рестрикции на международните и европейските стандарти за правата на човека.

 

Оскъдната информация, която беше публикувана – или изтекла – за преговорите по ТПТИ повдига сериозни опасения, че нашите искания не са отразени при предприетия от ЕС подход. Например:

corporates-1d516-6e325Преговорите се водят зад затворени врати, без обширни и ефективни публични консултации. Дефицитът на прозрачност и липсата на демократични процедури не позволява на гражданите и гражданското общество да наблюдават преговорите, за да се уверят, че публичният интерес е защитен. На бизнес лобитата е даден привилегирован достъп до информация и възможности за влияние в преговорния процес.

 

Възможността международни корпорации да заобикалят нашите съдилища ни оставя без защита

Възможността международни корпорации да заобикалят нашите съдилища ни оставя без защита

Предложената главата за защита на инвестициите, особено включването на механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава (ISDS), ще даде на бизнеса изключителни права да съди правителства, когато счете, че взетите от публичните институции в интерес на обществото демократични решения намаляват печалбите, които собствениците си планират. Финалните решения по тези механизми се вземат от наднационални трибунали. По този начин се подкопават националните и европейски правни системи и демократичните структури за изготвяне на закони и политики в интерес на обществото.

 

Reg_TTIPСъздаването на нови, антидемократични правителствени структури и процедури, чиято цел е да „хармонизират регулациите“, като предложения Съвет за регулаторно сътрудничество, ще превърне ТПТИ, пък и другите споразумения, в движеща се мишена, „живи договори“, непрекъснато развивани на тъмно от неизбрани бюрократи и едрия бизнес. Тези недемократични структури заплашват да снижат базови стандарти и правила, създадени за защита на публичния интерес, или да предотвратят бъдещото им усъвършенстване, независимо от необходимостта и дадения от гражданите мандат.

 

Cover_SB_pageДоказателства от лобистки документи на бизнеса и индустрията показват, че акцентът върху нетарифните бариери и регулаторното сближаване цели да даде тласък на дерегулацията, увеличаване на гаранциите за инвеститорите, засилване на правата на монополите върху интелектуалната собственост и в крайна сметка надпревара към дъното.

 

Призоваваме ви да изпратите силен и ясен сигнал до преговарящите, че Европейският парламент ще отхвърли ТПТИ и всеки друг търговски и инвестиционен договор, който преследва заложените в Трансатлантическото споразумение  цели, тъй като те не служат на обществения интерес и заплашват фундаментални права и свободи, придобити след дълги демократични борби.

 

Пълният текст на писмото, както и списъкът на гражданските организации от 25 европейски държави можете да открите тук.

 

 

 

 

Коментари

коментара