obshtestvena_informaciaНа обществена дискусия е подложен проект за допълнение и изменение на Закона за достъп до обществена информация. В портала за обществени дискусии промените са описани като положителни, разширяващи обхвата на закона като поставянето на горни граници на таксите, заплащани при искане на достъп; въвеждането на нови правила, като задължението всяка информация от обществения сектор, създадена след 01.04.2015 г да се поддържа в електронен вид; задължението на организациите от обществения сектор да публикуват всички условия за предоставяне на информация за повторно ползване и др.

 

I. С радост бихме приветствали този законопроект, ако срамежливо вносителите му не бяха пропуснали да обърнат внимание на предложеното изменение на чл. 41б от ЗДОИ.  Чрез § 12 към съществуващите ограничения на приложното поле на закона се добавят още няколко, които практически обезсмислят неговото съществуване. Извън приложението на закона се поставя всяка информация, свързана с производствената, търговската, статистическата и професионалната тайна, като всеки искащ достъп до информация, ще трябва да доказва правен интерес.

По този начин се обезсмисля духът на закона, според който достъпа до обществената информация, свързана с обществения живот в Р България дава възможност на гражданите да си съставят мнение и поражда задължения на държавните органи и органите на местното самоуправление да им я осигурят.

С готвената промяна органите, визирани в закона, могат да отказват достъп до информация с мотивировката, че исканата информация представлява търговска, производствена, професионална тайна или че лицето не може да докаже пряк интерес от исканата информация. Дефинициите за производствена, търговска и статистически тайни са многобройни, посочени в няколко нормативни акта. Част от тях противоречащи  помежду си и подлежащи на разширително тълкуване, което ще облекчи органите да отказват информация и ще затрудни гражданите и юридическите лица да доказват правото си на достъп пред мудната и неработеща съдебна система.

С това ограничение – гражданите и юридическите лица да доказват правен интерес, предложеното изменение на практика влиза в противоречие с предмета на закона, посочен в чл.2 от него, а именно обществения интерес, който позволява на всеки гражданин да си състави мнение относно дейността на органите, посочени в чл.3 от закона. Общественият интерес е налице винаги, когато има съмнение за корупция, злоупотреба с власт  искане за прозрачност и отчетност на органите, посочени в закона. По този начин всеки ще трябва да доказва наличие на конкретен правен интерес, което ще затрудни, забави  и ще обезсмисли съществуването на ЗДОИ.

 

II. До сега таксите се определяха от разходите, нужни за предоставяне на информацията. Намираме за неприемливо предложената в § 16 от Проекта промяна – таксите да покриват „значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на информацията“. Обществените организации не изпълняват услуги, не събират допълнително информация, те предоставят само наличната и то във вида, в който я имат така или иначе – чл. 41а, ал. 2 и ал. 3 от Закона.

Ако под задължени да покриват част от разходите по събирането на данните се визират дейности подобни на Преброяването на Националния статистически институт /данните от преброяването се продават и сега/, нека бъдат споменати изрично. Защото в ал.3 и ал. 4 вече се търси таксата да покрива „разумна възвръщаемост на инвестицията“. А това звучи абсурдно. Достъп до информация, но с имуществен ценз, не е свободен.

 

Сдружение „Солидарна България” категорично настоява промените предвидени в предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация чл.41б т.5, т.6, т.7 и т.8 да не бъдат приемани. Както и да отпадне третирането на информацията като източник на „възвръщаемост на инвестицията“ – § 16. 

Участието на гражданите в управлението на страната, чрез улесняване на прозрачността и отчетността, не може да бъде предмет на търговия и източник на печалба!

 

Крайният срок за подаване на становища е 22 ноември 2014г. Горната позиция може да се ползва при желание и да се изпраща до министерството и от името на физически лица.

Лица за контакт:
Калина Димитровa – Директор на дирекция „Съобщения“ в МТИТС
e-mail: kivanova@mtitc.government.bg
тел: 02/9492 314

Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление“, дирекция „Правна“ в МТИТС
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg
тел. 02/9409 475

 

Коментари

коментара