Следва текстът на общата декларация на Белгия, договорена в четвъртък, 27 октомври 2016 между всички федерални единици, относно условията, при които тази държава би одобрила Всестранното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, по-известно със съкращението СЕТА. Преди тези условия да бъдат приети от другите 27 държави-членки, Канада и ЕК, Съветът на министрите и Европейския парламент не могат да одобрят СЕТА.

solidbul.eu

Screen-Shot-2016-05-27-at-22.46.51

 

 

Декларация на Кралство Белгия, относно условията за упълномощаване от Федералната държава и федералните единици за подписването на СЕТА

А. Белгия уточнява, че в съответствие с конституционното си право, достигането до траен и окончателен провал на процеса на ратификация на СЕТА по смисъла на декларацията на Съвета от 18/10/16, може да настъпи поради процедурите на одобрение, стартирани както на равнище на Федералния парламент, така и на равнище на всяка от парламентарните асамблеи на регионите и общностите.

Всеки от засегнатите органи в рамките на правомощията си ще пристъпи, на регулярни периоди, към оценка на социалноикономическите ефекти и ефектите върху околната среда от временното прилагане на СЕТА.

В случай, че една от федералните единици уведоми Федералната държава за окончателното си и трайно решение да не ратифицира СЕТА, Федералната държава ще уведоми Съвета най-късно в срок от една година от момента на нотификацията от гореспоменатата единица за окончателната невъзможност Белгия да ратифицира СЕТА. Ще бъдат предприети необходимите мерки в съответствие с процедурите на ЕС.

B. Белгия констатира, че предварителното прилагане на СЕТА не се отнася до различни разпоредби на СЕТА, по-конкретно в сферата на защитата на инвестициите и уреждането на спорове (ICS[1]), в съответствие със смисъла на решението на Съвета относно временното прилагане на СЕТА. Тя взима предвид и правото на всяка страна по договора да прекрати временното прилагане на СЕТА в съответствие с чл. 30.7 от споразумението.

Белгия ще поиска становище от Съда на Европейския съюз относно съответствието на Инвестиционната съдебна система (ICS) с европейските договори, по-конкретно в светлината на Становище 1/94.

В случай, че не бъде взето противоположно решение от съответните им парламенти, Регион Валония, Френската общност, Германоезичната общност, Комисията на франкофонската общност и Столичният регион –  Брюксел, не възнамеряват да ратифицират СЕТА на основата на системата за разрешаване на спорове между инвеститорите и договарящите се страни, предвидена в глава 8 на СЕТА, такава каквато тя е уредена в момента на подписването на СЕТА.

Фламандския регион, Фламандската общност и Столичният регион –  Брюксел, приветстват в частност съвместната декларация на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз относно Инвестиционната съдебна система.

C. Декларацията на Съвета и на държавите-членки, относно решенията на Съвместния комитет на СЕТА за сътрудничеството в законодателната област, касаещо компетенциите на държавите членки, потвърждава, че тези решения трябва да бъдат взимани с общо съгласие на Съвета и държавите-членки, които го съставят.

В този контекст, правителствата на федералните единици посочват, че по въпросите в тяхната сфера на изключителни или частични компетенции в рамките на белгийската конституционна система, те възнамеряват да подлагат всяка процедура на сътрудничество в сферата на законодателството на предварително одобрение от техния парламент и да информират за всяко законово решение, което би произтекло от това сътрудничество.

D. Федералната държава или федерална единица с компетенции в сферата на селското стопанство си запазва правото да активира предпазната клауза при нарушаване на пазарното равновесие, включително когато този дисбаланс е установен само за един продукт. Точни прагове ще бъдат определени в рамките на 12-те месеца след подписването на СЕТА, за определяне на дефиниция за пазарно неравновесие. Белгия ще защитава така определените прагове в рамките на европейския процес за взимане на решения.

Белгия потвърждава, че СЕТА няма да засегне законодателството на Европейския съюз в сферата на разрешаването,  пускането на пазара, отглеждането и етикетирането на ГМО и на продуктите, получени от новите технологии за възпроизводство и по-специално възможността на държавите-членки да ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия.

Освен това Белгия потвърждава, че СЕТА няма да е пречка за гарантиране на прилагането на принципа на предпазливост в Европейския съюз така, както е дефиниран в Договора за функциониране на Европейския съюз и по-специално принципа на предпазливост прогласен в член 191 и отразен в член 168, параграф 1, и в член 169, параграфи 1 и 2 от ДФЕС.

В случай на иск на някоя от федералните единици, свързан с географските означения (AOP[2] и IGP[3]), федералното правителство се ангажира да го предаде незабавно на Европейския съюз.
[1] Investment Court System  – Инвестиционна съдебна система

[2] Защитено наименование за произход – Apellation d’origine protégée

[3] Защитено географско указание – Indication géographique protégée

 

Превод: Абел Родригес

Коментари

коментара