ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 14-ти януари 2013г. ,понеделник, „Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт“ внесе Жалба до председателя на Народното Събрание на Република България г-жа Цецка Цачева; до г-н Бойко Борисов министър-председател на Република България; до г-н Росен Плевнелиев президент на Република България; до г-н Иван Вълков – председател на парламентарната комисия по транспорт, иформационни технологии и съобщения; до представителството на Европейската Комисия в Република България; до всички парламентарно представени политически партии в Народното Събрание на Република България; до гл. прокурор г-н Сотир Цацаров и до омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев;

с искане за незабавно прекратяване на противозаконната процедура по приватизацията на БДЖ „Товарни превози“ ЕООД. Ние считаме, че неправомерно се прилага „чл.3“, „ал.3“, „т.3“, буква „в)“ от „Закона за приватизация и следприватизационен контрол“ и се пропуска чл.3, ал.3, т.1, с което се влиза в приватизационната процедура като се лишава Народното събрание от правото му на контрол и становище при приватизацията на предприятие, с ключово значение за суверенитета и националните интереси, каквото е БДЖ „Товарни превози“ ЕООД.

Процедурата трябва да бъде прекратена до изясняване на посочения казус и Народното Събрание на Република България след дебати и представяне на всички гледни точки да вземе решение – дали е уместно по време на криза да се продава на безценица и десетки пъти под себестойността му държавно предприятие, което е докарано до настоящето лошо състояние поради безотговорност, безстопанственост и лошо управление и след горчивия опит с приватизацията в България.

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Чл. 3. (3) Извън случаите по ал. 1 и по ал. 2, изречение първо, решение за приватизация се приема от:

1. (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Народното събрание, по предложение на Министерския съвет – за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, включени в списъка по ал. 1, с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;

3. (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм., бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за:

в) дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на търговските дружества, включени в списъка по т. 1, в други търговски дружества;

Считаме, че приватизацията на БДЖ „Товарни превози“ ЕООД като част от БДЖ ЕАД ще ощети цялото българско общество, което е дало огромен принос за създаването и развитието на железниците в България и е инвестирало труд и средства и ще нанесе непоправими щети на българската икономика и национална сигурност.

Гражданската инициатива продължава и със събирането на подписка срещу приватизацията и ликвидацията на БДЖ, която ще бъде внесена в края на месец януари 2013г. Вече бяха организирани няколко протеста по този повод, последният от които на 22 декември 2012г. на Централна гара.

Коментари

коментара